Δίνουμε Λύσεις στις Ανάγκες σας

Διαδικασία επιλογής

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε λύσεις ειδικά για τις ανάγκες στελέχωσης της κάθε εταιρείας με μηχανικούς και επιστήμονες από χώρες της ΕΕ. Βασικό στοιχείο της διαδικασίας επιλογής που ακολουθούμε είναι ο εντοπισμός και η εξέταση υποψηφίων στις χώρες διαμονής τους προτού τους συστήσουμε σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις .

Συγκεκριμένα, η προσέγγιση μας ακολουθεί δύο στάδια.

Στο πρώτο στάδιο, επεξεργαζόμαστε την περιγραφή της θέσης εργασίας και τα πακέτα απολαβών ώστε να προσελκύσουμε τους ιδανικούς υποψήφιους για μία συγκεκριμένη θέση. Ολοκληρώνουμε τα κριτήρια επιλογής μέσα από

  • Συνεντεύξεις μελλοντικών συναδέλφων των υποψηφίων
  • Την προσαρμογή των απαιτήσεων μίας θέσης εργασίας, απευθυνόμενοι σε μία διεθνή δεξαμενή υποψηφίων
  • Τον εντοπισμό των κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης
  • Την διαμόρφωση ελκυστικών πακέτων απολαβών, που περιλαμβάνουν και ενέργειες προετοιμασίας των υποψηφίων

Στο δεύτερο στάδιο, εντοπίζουμε, παίρνουμε συνεντεύξεις και αξιολογούμε πιθανούς υποψήφιους στις χώρες διαμονής τους, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο Στάδιο 1. Αξιοποιώντας τις διασυνδέσεις μας σε πανεπιστήμια και επιχειρήσεις σε χώρες της ΕΕ, στοχεύουμε στην μέγιστη εναρμόνιση των αναγκών αμφοτέρων των πλευρών.

Οργάνωση Μηχανισμού Αξιολόγησης και Συμμετοχή σε Εταιρικές Εκδηλώσεις

Μέσα από συμπληρωματικές υπηρεσίες, συμβάλλουμε στην προβολή των πελατών στις χώρες/στόχους και στην περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας επιλογής. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να περιλαμβάνουν την

  • Σύσταση και λειτουργία μηχανισμού αξιολόγησης
  • Συμμετοχή σε τοπικές διοργανώσεις εύρεσης εργασίας (job fairs)
  • Προώθηση εκδηλώσεων σε επιλεγμένα πανεπιστήμια
  • Οργάνωση συνεντεύξεων με υποψηφίους σε τοπικό επίπεδο