Διαδικασία Επιλογής

Συνεργασίες Μακράς Πνοής

Στόχος μας είναι οι συνεργασίες μακράς πνοής με επιχειρήσεις μέσα από την κάλυψη ήδη υφιστάμενων θέσεων εργασίας με τους κατάλληλους επαγγελματίες. Παράλληλα γίνεται η κατάλληλη προετοιμασία για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών.

Για τους νέους συνεργάτες, οι πρώτες εντυπώσεις από ένα νέο εργασιακό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσουν καθοριστικά την στάση τους προς την επιχείρηση, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πρόωρες αποχωρήσεις με αμοιβαίες απώλειες. Ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο αυτό εντοπίζοντας υποψήφιους που όχι μόνο πληρούν τις τυπικές προυποθέσεις, αλλά ταιριάζουν καλύτερα με την κουλτούρα μίας εταιρείας. Αυτό επιτυγχάνεται με

  • την αξιοποίηση της εμπειρίας μας για την κατανόηση των συγκεκριμένων αναγκών των πελατών μας και των υποψηφίων
  • την εξοικείωση που διαθέτουμε σε αμφότερες τις κουλτούρες και ειδικά στο πεδίο της γλώσσας για τον εντοπισμό των καταλληλότερων υποψηφίων
  • την αφομοίωση του κατάλληλου υποψηφίου στο νέο περιβάλλον